Trzeci koncert w Polsce! ŁÓDŻ – atlas Arena – 28.09.2014

Kon­cert Il Divo od­bę­dzie się 28 wrze­śnia 2014 roku w hali Atlas Arena w Łodzi. Ze­spół bę­dzie pro­mo­wał w Pol­sce naj­now­szą płytę “A Mu­si­cal Af­fa­ir”, który w Pol­sce już po kilku dniach sprze­da­ży stał się be­st­sel­le­rem. Bi­le­ty (ceny od 159 do 390 zło­tych) tra­fią do sprze­da­ży 25 li­sto­pa­da, od go­dzi­ny 10:00.

Il Divo wra­ca­ją do Pol­ski po wiel­kim suk­ce­sie po­przed­nie­go kon­cer­tu, który odbył się w marcu tego roku w Ergo Are­nie. Wy­stęp ze­spo­łu zgro­ma­dził ponad 8 ty­się­cy wi­dzów. Po­ło­żo­na na po­gra­ni­czu Gdań­ska i So­po­tu hala była wy­peł­nio­na po brze­gi.
REKLAMA

Naj­now­sza trasa kon­cer­to­wa, na któ­rej znaj­du­je się rów­nież Pol­ska, pro­mu­je szó­sty stu­dyj­ny album ze­spo­łu “A Mu­si­cal Af­fa­ir”. Zna­la­zły się na nim utwo­ry in­spi­ro­wa­ne mu­si­ca­la­mi ta­ki­mi jak: “Upiór w Ope­rze”, “Ca­ro­usel” czy “West Side Story”. Nie­któ­re z wiel­kich hitów ze­spół wy­ko­nu­je w zna­ko­mi­tych du­etach m.in. z Bar­brą Stre­isand, Ni­co­le Sche­rzin­ger oraz Mi­cha­elem Bal­lem.

– To było bar­dzo in­spi­ru­ją­ce pra­co­wać z tak le­gen­dar­ny­mi utwo­ra­mi zna­ny­mi z naj­po­pu­lar­niej­szych mu­si­ca­li. Nie mo­że­my się już do­cze­kać, żeby wy­ko­ny­wać je w swoim stylu przed wszyst­ki­mi fa­na­mi na całym świe­cie – mówi Urs Buh­ler z ze­spo­łu IL Divo.

– Ze­spół po raz ko­lej­ny przy­go­to­wu­je zu­peł­nie nowy pro­gram. Warto już teraz za­re­zer­wo­wać sobie czas i za­ku­pić bi­le­ty na wrze­śnio­wy kon­cert – za­pra­sza Ma­te­usz Paw­lic­ki z agen­cji kon­cer­to­wej Pre­sti­ge MJM.

Ze­spół Il Divo sprze­dał do tej pory ponad 26 mi­lio­nów płyt na całym świe­cie. Ponad 50 razy na­gra­nia Il Divo osią­ga­ły numer jeden w ze­sta­wie­niach list prze­bo­jów. Il Divo otrzy­ma­ło też 160 zło­tych i pla­ty­no­wych płyt w ponad 33 kra­jach.

Bi­le­ty na kon­cert do na­by­cia od naj­bliż­sze­go po­nie­dział­ku, 25 li­sto­pa­da, od go­dzi­ny 10:00 po­przez stro­ny: www.imprezyprestige.com oraz w sa­lo­nach EMPIK, skle­pach: MEDIA MARKT i SA­TURN na te­re­nie ca­łe­go kraju.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s