Trzeci koncert w Polsce! ŁÓDŻ – atlas Arena – 28.09.2014

Kon­cert Il Divo od­bę­dzie się 28 wrze­śnia 2014 roku w hali Atlas Arena w Łodzi. Ze­spół bę­dzie pro­mo­wał w Pol­sce naj­now­szą płytę “A Mu­si­cal Af­fa­ir”, który w Pol­sce już po kilku dniach sprze­da­ży stał się be­st­sel­le­rem. Bi­le­ty (ceny od 159 do 390 zło­tych) tra­fią do sprze­da­ży 25 li­sto­pa­da, od go­dzi­ny 10:00.

Il Divo wra­ca­ją do Pol­ski po wiel­kim suk­ce­sie po­przed­nie­go kon­cer­tu, który odbył się w marcu tego roku w Ergo Are­nie. Wy­stęp ze­spo­łu zgro­ma­dził ponad 8 ty­się­cy wi­dzów. Po­ło­żo­na na po­gra­ni­czu Gdań­ska i So­po­tu hala była wy­peł­nio­na po brze­gi.
REKLAMA

Naj­now­sza trasa kon­cer­to­wa, na któ­rej znaj­du­je się rów­nież Pol­ska, pro­mu­je szó­sty stu­dyj­ny album ze­spo­łu “A Mu­si­cal Af­fa­ir”. Zna­la­zły się na nim utwo­ry in­spi­ro­wa­ne mu­si­ca­la­mi ta­ki­mi jak: “Upiór w Ope­rze”, “Ca­ro­usel” czy “West Side Story”. Nie­któ­re z wiel­kich hitów ze­spół wy­ko­nu­je w zna­ko­mi­tych du­etach m.in. z Bar­brą Stre­isand, Ni­co­le Sche­rzin­ger oraz Mi­cha­elem Bal­lem.

– To było bar­dzo in­spi­ru­ją­ce pra­co­wać z tak le­gen­dar­ny­mi utwo­ra­mi zna­ny­mi z naj­po­pu­lar­niej­szych mu­si­ca­li. Nie mo­że­my się już do­cze­kać, żeby wy­ko­ny­wać je w swoim stylu przed wszyst­ki­mi fa­na­mi na całym świe­cie – mówi Urs Buh­ler z ze­spo­łu IL Divo.

– Ze­spół po raz ko­lej­ny przy­go­to­wu­je zu­peł­nie nowy pro­gram. Warto już teraz za­re­zer­wo­wać sobie czas i za­ku­pić bi­le­ty na wrze­śnio­wy kon­cert – za­pra­sza Ma­te­usz Paw­lic­ki z agen­cji kon­cer­to­wej Pre­sti­ge MJM.

Ze­spół Il Divo sprze­dał do tej pory ponad 26 mi­lio­nów płyt na całym świe­cie. Ponad 50 razy na­gra­nia Il Divo osią­ga­ły numer jeden w ze­sta­wie­niach list prze­bo­jów. Il Divo otrzy­ma­ło też 160 zło­tych i pla­ty­no­wych płyt w ponad 33 kra­jach.

Bi­le­ty na kon­cert do na­by­cia od naj­bliż­sze­go po­nie­dział­ku, 25 li­sto­pa­da, od go­dzi­ny 10:00 po­przez stro­ny: www.imprezyprestige.com oraz w sa­lo­nach EMPIK, skle­pach: MEDIA MARKT i SA­TURN na te­re­nie ca­łe­go kraju.

IL DIVO ANNOUNCE SIXTH STUDIO ALBUM!

News

Thursday
5th September 2013

IL DIVO ANNOUNCE SIXTH STUDIO ALBUM!

After much anticipation, the time has finally come: It is with great pleasure that we announce that Il Divo are set to release their 6th studio album “A Musical Affair,” worldwide on 5th November and 2nd December in the UK.

 

A Musical Affair” is Il Divo’s first compilation of songs inspired by Broadway shows such as Phantom of the Opera, Carousel and West Side Story and features amazing duet partners Barbra Streisand, Kristin Chenoweth, Nicole Scherzinger, Heather Headley and Michael Ball.

 

The complete track listing is as follows:  

1. Memory (feat. Nicole Scherzinger)  

2. Can You Feel The Love Tonight (feat. Heather Headley)  

3. Bring Him Home  

4. Tonight  

5. All I Ask Of You (feat. Kristen Chenoweth)  

6. Some Enchanted Evening  

7. Who Can I Turn To?  

8. Who Wants To Live Forever  

9. You’ll Never Walk Alone  

10. If Ever I Would Leave You  

11. Love Changes Everything (Michael Ball and Il Divo)  

12. The Music Of The Night (Barbra Streisand with Il Divo)  

Urs believes that this album will put an entirely new twist on the Broadway classics because many of the songs were initially intended for soloists and are now being sung by a group. “We’ve managed to create a version of these songs that is different, and I hope we’ve done these great songs justice.

 

Speaking about her duet on the album, Tony Award winning singer and actress, Kristin Chenoweth said: “I first met Il Divo when we performed together for some special Christmas shows in New York in 2009, so it has been wonderful to finally record together. ‘All I Ask Of You‘ is such a beautiful song and I’m thrilled at how our version has turned out.

 

The new album will be available in the following formats: The Standard 12 track CD / Digital download and the Deluxe edition which will feature an exclusive interview with Il Divo, “The Magic of Musicals” on DVD, 20 page booklet and gift packaging.

 

Go to The Il Divo Store to pre-order your exclusive edition of the Deluxe album which will include a personalized calendar featuring every purchasers name and signed by Il Divo.

Il Divo Is Coming to Broadway

Il Divo Is Coming to Broadway

Il Divo, the operatic pop vocal group, at a concert in 2010.Muhammad Hamed/Reuters Il Divo, the operatic pop vocal group, at a concert in 2010.

Il Divo, the operatic pop vocal group, is coming to Broadway for a limited run at the Marquis Theater on Nov. 7 and plans to release an album of show tunes the same week.

The series of concerts, entitled “Il Divo – A Musical Affair: The Greatest Songs of Broadway,” will feature songs from classic shows like “Phantom of the Opera,” “Carousel” and “West Side Story,” producers said. Heather Headley, a Trinidadian R&B singer and songwriter who played Nala in “The Lion King,” will be a featured guest for the entire six-night run.

The run will mark the first time the members of the popular quartet — Carlos Marín, Urs Bühler, Sébastien Izambard and David Miller — have appeared together on Broadway, though some of them have experience in musical theater: Mr. Marin was cast as Marius in “Les Miserables” when the show had its premiere in Spain in 1993, and Mr. Miller played Rodolfo in “La Boheme” on Broadway in 2003.

The new album, which will be released Nov. 5 on Syco and Columbia Records, is a set of romantic songs from musicals, like “Some Enchanted Evening” from “South Pacific,” “Can You Feel the Love Tonight?” from “The Lion King” and “Tonight” from “West Side Story.” Several pop and Broadway vocalists recorded with the quartet for the album, among them Barbra Streisand, Kristin Chenoweth, Nicole Scherzinger and Michael Ball.

The show will run from Thursday, Nov. 7, through Wednesday, Nov. 13, with no show on Sunday. Tickets go on sale to the general public at 10 a.m. on Sept. 16 through Ticketmaster, though American Express card holders and the official Il Divo fan club will have a chance to buy them earlier, on Sept. 9.